Zásady ochrany soukromí

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Tyto zásady ochrany soukromí jsou zpracovány na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je obchodní společnost ALFAVARIA Group s. r. o., se sídlem Pobřežní 28, 463 31 Chrastava, identifikační číslo: 25002678, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, složka C10715 (dále jen „správce“).

 

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Londýnská 78, 460 01 Liberec, adresa elektronické pošty alfavaria@alfavaria.cz, telefon 485 100 303.

 

CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (subjekt údajů). Osobní údaje smíme shromažďovat pouze nezbytném rozsahu a tehdy, pokud nám subjekt údajů dobrovolně udělí souhlas pro daný účel(y), nebo pokud to umožňuje právní zájem.

 

ZÁKONNÉ DŮVODY A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Plnění smlouvy

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Zpracování osobních údajů se provádí za účelem bezproblémového dodání zboží nebo služeb, které subjekt údajů objednal.

 

Doba zpracování osobních údajů je 10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu mezi subjektem údajů a správcem údajů (podle toho, co nastane později). Na základě oprávněného zájmu může správce po plnění smlouvy zasílat e-mailem obchodní sdělení. Z odběru obchodních sdělení je možné jednoduše se odhlásit v zápatí každého e-mailu.

 

Registrace v e-shopu

Internetový obchod shop.alfavaria.cz, který správce provozuje, umožňuje registraci. Při registraci jsou vyžadovány osobní údaje za účelem vytvoření uživatelského účtu, který slouží k přehledu objednávek, které subjekt údajů v e-shopu uskuteční nebo již uskutečnil, načítání slev na další nákupy, nebo správu fakturačních a dodacích údajů.

 

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů pro účely registrace v e-shopu je udělení dobrovolného, nepodmíněného souhlasu subjektu osobních údajů správci, a to formou potvrzení tlačítka Odeslat registraci.

 

Doba pro zpracování osobních údajů v případě registrace, po kterou budou osobní údaje správcem uloženy, je 5 roků od posledního aktivního prohlédnutí uživatelského účtu, pakliže o zrušení účtu subjekt údajů nepožádá dříve.

 

Přihlášení k odběru obchodních sdělení

Internetový obchod shop.alfavaria.cz, který správce spravuje, umožňuje přihlásit se k odběru obchodních sdělení (Tipy pro profi dílnu). Správce posílá obchodní sdělení týkající se nabídky jeho produktů či služeb obvykle 2x do měsíce, odhlášení je možné v zápatí každého zaslaného obchodního sdělení.

 

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů pro účely odesílání obchodních sdělení je udělení dobrovolného, nepodmíněného souhlasu subjektu osobních údajů správci, a to formou potvrzení tlačítka Chci dostávat na příslušné stránce s přihlášením k odběru.

 

Přihlášení k odběru obchodních sdělení probíhá v tzv. režimu double opt-in, které brání případnému zneužití e-mailové adresy. V praxi to znamená, že po potvrzení tlačítka Chci dostávat je na zadaný e-mail zasláno potvrzení žádosti o odběr obchodních sdělení. Toto potvrzení obsahuje aktivní link, a teprve jeho prokliknutím dojde k zařazení e-mailu do databáze příjemců odběratelů obchodního sdělení.

 

Doba pro zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení, po kterou budou osobní údaje správcem uloženy, jsou 2 roky od posledního aktivního prohlédnutí obchodního sdělení, pakliže se z odběru subjekt údajů z odběru neodhlásí dříve.

 

Pro rozesílku obchodních sdělení používá správce službu Ecomail.cz

 

Odeslání kontaktního formuláře

Webové stránky správce umožnují jej kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

Do formuláře je třeba kromě dotazu uvést jméno, telefon nebo e-mail. Stisknutím tlačítka Odeslat formulář subjekt údajů souhlasí se zpracováním osobních údajů za účelem zpětného kontaktování a zodpovězení vloženého dotazu.

 

Doba pro zpracování osobních údajů v případě odeslání kontaktního formuláře, po kterou budou osobní údaje správcem uloženy, je doba trvání řešení dotazu, poté jsou osobní údaje z databáze správce vymazány.

 

Další marketingové aktivity na webu správce

Na webu správce se můžete setkat s dalšími marketingovými aktivitami typu: vyplnění dotazníku, kvízu, účast v soutěži atp. Jedná se mimořádné, časově omezené aktivity, u kterých je vždy samostatně uvedeno, jaké osobní údaje správce sbírá a jak je s nimi dále nakládáno.

 

Ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech povinností správce, již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy či z obecně závazných právních předpisů, je správce povinen zpracovávat bez ohledu na udělený souhlas udělený subjektem údajů po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, či v souladu s nimi i po případném odvolání souhlasu subjektu údajů.

 

KDO VŠECHNO K OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

Dalšími příjemci osobních údajů dotčeného subjektu údajů jsou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, případně společnosti spolupracující se správcem při realizaci marketingových aktivit.

 

Správce si pečlivě vybírá své partnery, kterým osobní data svěřuje, a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům či k jejich jinému zneužití. Všichni tito partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jim je správce zpřístupnil. 

 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektů do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

COOKIES

Webové stránky správce používají cookies. Soubory cookies jsou malé soubory, které dočasně ukládají informace ve vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování chování uživatelů na webu. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

 

Soubory cookies pomáhají např.:

  • ke správné funkčnosti stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi;
  • při zapamatování přihlašovacích údajů k účtu na webu, takže je není třeba pokaždé zadávat;
  • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho přizpůsobit co nejlépe naši nabídku;
  • pomáhají zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlížejí, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem

 

Některé soubory cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami, a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Například informace o prohlížených produktech mohou být využity k tomu, aby byla návštěvníkovi na internetových stránkách mimo web správce zobrazována pouze taková reklama, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá. Podle těchto údajů vás však nelze identifikovat.

 

Webové stránky správce využívají následující soubory cookies třetích stran:

AdWords (Google Inc), Sklik (Seznam.cz, a. s.), Facebook (Facebook Inc), Heureka (Heureka Shopping s. r. o.), Zboží (Seznam.cz, a. s.), Ecomail (Ecomail.cz s. r. o.): pro trackování, remarketing

Google Analytics (Google Inc): pro webovou analytiku

Soubory cookies lze pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

 

ODKAZY NA EXTERNÍ WEBY

Pro optimální informovanost návštěvníků najdete na webové stránce správce odkazy na weby třetích stran (obvykle obchodní partneři, se kterými správce spolupracuje). Pokud kliknete na tento odkaz, berte prosím na vědomí, že weby třetích stran mají svoje vlastní zásady ochrany dat, které se od zásad webových stránek správce mohou lišit.

 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Pokud si subjekt údajů vytvoří na webových stránkách správce účet prostřednictvím přihlášení přes sociální média Facebook nebo Google+, nebude mít správce přístup k přihlašovacím heslům k těmto účtům na sociálních sítích.

 

Pokud bude subjekt údajů webovou stránku používat a současně bude přihlášený na Facebook, Google Account, Twitter, Youtube, umožní správce subjektu sdílet zkušenosti s webovými stránkami s přáteli na sociálních sítích. Odkaz na stránku webu správce lze také provést odesláním přes e-mail.

 

POUČENÍ O VAŠICH PRÁVECH

Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce údajů povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji.

 

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce údajů nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce údajů nebo zpracovatele o vysvětlení; může dále požadovat, aby správce údajů nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů podle předchozí věty shledána oprávněnou, správce údajů nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

 

Subjekt údajů bere na vědomí, že vedle výše uvedených práv pro vás od doby účinnosti Nařízení GDPR vyplývají další práva z č. 15 23 Nařízení GDPR, a sice právo požadovat od správce údajů přístup k osobním údajům, které se subjektu týkají (včetně potvrzení, zda osobní údaje, které subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovávány), právo požadovat jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, a právo vznést námitku zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

 

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU ZPRACOVÁNÍ

Subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a to na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 Čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.