Získejte Baterii 18V XR Dewalt ZDARMA

Při nákupu nářadí Dewalt 18V XR s bateriemi Powerstack v období od 30. října 2023 do 31. prosince 2023.

PRAVIDLA KAMPANĚ

„DEWALT TOUGH GET TOUGHER 1+1 promo 2023“

STRUČNÝ POPIS KAMPANĚ

Zákazníci značky DEWALT mají od 30.10.2023 do 31.12.2023 možnost zakoupit jeden z vybraných produktů a získat jako dárek baterii DEWALT XR 18V. Pro získání tohoto dárku musí účastníci kampaně provést registraci nákupu včetně platné účtenky na webu www.dewalt.eu/cz/battery-redemption do 7.1.2024. Akce platí jen pro vybrané produkty. Přesné podmínky jsou specifikovány níže.

 

Dotazy vztahující se ke kampani je možné směrovat na e-mail dewaltpromo@magicfactory.cz.

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato pravidla („pravidla“) obsahují úplnou úpravu podmínek reklamní kampaně s názvem „DEWALT TOUGH GET TOUGHER 1+1 promo 2023(„kampaň“). Tato pravidla jsou k dispozici nepřetržitě po celou dobu trvání kampaně na internetové adrese www.dewalt.eu/cz/battery-redemption a tvoří jediný závazný dokument ve vztahu ke spotřebitelům upravující pravidla kampaně. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument. Výňatky z těchto pravidel nebo zkrácená verze těchto pravidel uvedená v reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této kampaně.

 

POŘADATEL A ORGANIZÁTOR KAMPANĚ

Pořadatelem kampaně je společnost Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o., se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO: 284 95 667, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 145778 („pořadatel“).

 

Pro pořadatele zajišťuje organizaci kampaně reklamní agentura Magic Factory s.r.o., se sídlem Bystřičná 1268/2D, 104 00 Praha 10, IČO: 063 50 208, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 280169 („organizátor“).

 

 

 

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ KAMPANĚ

Kampaň bude probíhat na území České a Slovenské republiky. Informace o kampani jsou dostupné na

internetové adrese www.dewalt.eu/cz/battery-redemption („stránkykampaně“) v období

 

od 30. 10. 2023 00:00:01 hod. do 31. 12. 2023 23:59:59 hod, nebo do vyprodání zásob dárků. („obdobíkampaně“)

 

Registraci nákupu je nutné provést do 7. 1. 2024 23:59:59 hod.

(„konecregistrací“)

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na možnost zkrátit období kampaně při vyčerpání zásob dárků.

 

Rozhodujícím okamžikem pro posouzení, zda účastník splnil podmínky kampaně v daném období kampaně, je okamžik odeslání registrace prostřednictvím stránky kampaně za nákup produktů, který následně (tj. i po uplynutí období kampaně) nebyl zákazníkem vrácen (a to jako celek nebo i jen částečně), resp. u něhož kupujícím nebylo odstoupeno od kupní smlouvy. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že uplatnění oprávněné reklamace zboží neruší právo spotřebitele na účast v kampani.

 

Registrovat je možné jen nákup produktu zakoupený v rámci období kampaně. Registraci nákupu produktu, jenž byl zakoupen mimo období kampaně, nebude možné uznat.

 

ÚČASTNÍCI KAMPANĚ

Účastníkem kampaně může být každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, která splní podmínky účasti v kampani stanovené těmito pravidly (dále jako „účastník“), tedy zakoupí v průběhu období kampaně jeden z vybraných produktů (dále jako

vybranýprodukt“) (dle seznamu níže) u jednoho ze smluvních prodejců nářadí DEWALT v ČR a SR a registruje včas svůj nákup na stránkách kampaně. Více o tom, jak se kampaně správně zúčastnit, je popsáno níže.

 

Právnické osoby se nemohou kampaně přímo zúčastnit. Je však možné registrovat nákup provedený právnickou osobou jako fyzická osoba, účastníkem kampaně se pak stává fyzická osoba.

 

Z kampaně budou vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v kampani v souladu s těmito pravidly. Z účasti v kampani jsou dále vyloučeny všechny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k pořadateli či organizátorovi, osobám s pořadatelem či organizátorem personálně a majetkově spjatými nebo které jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Účast v kampani také není dovolena prodejcům nářadí DEWALT a všem osobám, které jsou k nim v pracovním nebo obdobném poměru.

 

Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit z kampaně takové účastníky, u nichž se projevují známky podvodného chování nebo je u nich jiné důvodné podezření ze zneužívání kampaně či obcházení těchto pravidel v rozporu s pravidly této kampaně či smyslem kampaně. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek kampaně jednotlivými účastníky a účastníky nesplňující podmínky uvedené v těchto pravidlech dle své úvahy ze kampaně vyloučit.

 

 

 

JAK SE KAMPANĚ PLATNĚ ZÚČASTNIT A ZÍSKAT DÁREK?

Účast v kampani je podmíněna uskutečněním nákupu jednoho z vybraných produktů ze seznamu níže („vybraný produkt“) u jednoho ze smluvních prodejců nářadí a jeho následnou registrací na stránkách kampaně www.dewalt.eu/cz/battery-redemption („nákup“). Nákup musí proběhnout v rámci období kampaně, tedy mezi 30.10.2023 a 31.12.2023. Registrace nákupu musí proběhnout do 7.1.2024.

 

Nákupy provedené v České republice se registrují na české části stránek kampaně –

www.dewalt.eu/cz/battery-redemption

 

Nákupy provedené na Slovensku se registrují na slovenské části stránek kampaně - www.dewalt.eu/sk/battery-redemption

 

Každému účastníku, který splní podmínky účasti v kampani stanovené těmito pravidly, bude po ověření registrace a potvrzení splnění podmínek odeslán dárek. Varianta dárku závisí na zakoupeném produktu. („dárek“) Více informací je uvedeno v seznamu vybraných produktů níže.

 

Po uskutečnění registrace a jejím schválení bude účastníku odeslána e-mailová zpráva s potvrzením

registrace a informace o zaslání dárku.

 

Každý nákup se může v období kampaně registrovat pouze jednou, je ale možné, aby jeden účastník zaregistroval do kampaně více různých nákupů. V rámci jedné registrace nákupu lze najednou zaregistrovat maximálně 10 produktů.

 

Vystavení dokladu o zaplacení produktu, jakož i jeho úhrada, musí být provedena v rámci období kampaně. Na daňovém dokladu musí být uvedeny všechny údaje potřebné pro identifikaci nákupu, mj. také datum nákupu a kód zakoupeného produktu.

 

Z kampaně jsou vyloučeni účastníci, kteří produkt registrovaného nákupu vrátili, resp. kteří využili nároku na odstoupení od kupní smlouvy. Uplatnění oprávněné reklamace zboží neruší právo spotřebitele na účast v kampani.

 

Dárky budou odeslány do 15 kalendářních dnů ode dne potvrzení registrace nákupu.

 

Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo kdykoliv změnit, omezit, odložit nebo přerušit pravidla této kampaně či její provádění včetně doby její platnosti, či kampaň ukončit, a to v průběhu celého období kampaně. Taková skutečnost bude neprodleně oznámena na stránkách kampaně.

 

Pořadatel a organizátor jsou oprávněni kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v kampani a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené s kampaní. Případné námitky k průběhu kampaně je účastník povinen zaslat pořadateli do 2 pracovních dnů od ukončení daného období kampaně písemně na adresu sídla pořadatele. Na pozdější námitky nebude brán zřetel.

 

Pořadatel ani organizátor neodpovídají za jakékoliv škody vzniklé účastníkům kampaně ani třetím stranám v souvislosti s účastí v kampani nebo použitím dárků.

 

 

SEZNAM VYBRANÝCH PRODUKTŮ PRO ÚČAST V KAMPANI

Pro možnost účasti v kampani musí zákazník zakoupit jeden z následujících produktů. Dle modelu zakoupeného produktu získá účastník odpovídající dárek.

 

Produkty, při jejichž nákupu získá účastník Dárek A – Baterie DEWALT XR 18V 4Ah (DCB182-XJ)

 

DCD800E2T-QW DCD805E2T-QW DCD85ME2GT-QW DCF414E2GT-QW DCF510E2G-QW DCF850E2T-QW DCF85ME2GT-QW DCF921E2T-QW DCH172E2T-QW

 

DCS438E2T-QW DCK200ME2GT-QW DCK2050E2T-QW DCK2051E2T-QW DCK2062E2T-QW DCBP034E2-XJ DCB1102E2-QW

Produkty, při jejichž nákupu získá účastník Dárek B – Baterie DEWALT XR 18V 5Ah (DCB184-XJ)

 

DCD800H2T-QW DCD805H2T-QW DCD999H2T-QW DCF891H2T-QW DCF900H2T-QW DCF961H2T-QW DCF961H2G-QW DCF921H2T-QW DCH273H2T-QW DCS367H2T-QW DCS386H2T-QW DCS570H2T-QW DCS573H2T-QW DCG405H2T-QW DCG409H2T-QW DCB094H2-QW DCK2050H2T-QW DCK2051H2T-QW DCK2052H2T-QW DCBP518H2-XJ DCB1104H2-QW DCK2052H1E1T-QW

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazník svou účastí v kampani bere na vědomí, že pro účely organizace kampaně je nezbytné zpracování osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, telefon, e-mailová adresa, dodací adresa pro doručení dárku a informace o registrovaném nákupu produktu DEWALT.

 

Účastník dále bere na vědomí, že společnost Magic Factory s.r.o. se sídlem Bystřičná 1268/2D, 104 00 Praha 10, IČO: 06350208, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném výše, případně dalších údajů sdělených v rámci kampaně, zpracovávat pro účely účasti v kampani (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), přičemž tento účel zahrnuje zejména následující operace zpracování:

  • uložení osobních údajů při registraci do kampaně;
  • zasílání informativních e-mailů, resp. kontaktování účastníků prostřednictvím hovorů či SMS ve věcech týkajících se organizace a vedení kampaně;
  • zpracování osobních údajů pro účely kontroly a vyhodnocení kampaně dle pravidel;
  • osobní, telefonický, písemný i elektronický kontakt za účelem ověření splnění podmínek

 

kampaně účastníkem, předání dárku a další související komunikace;

  • odeslání dárků účasníku kampaně.

 

Osobní údaje budou zpracovány zabezpečeně v elektronické formě, a to po dobu nezbytnou pro uspořádání kampaně, kontrolu splnění podmínek kampaně a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů, nejdéle po dobu 3 let od skončení kampaně, neukládá-li zákon delší dobu.

 

Jako subjekt údajů účastník níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů účastníka bude

ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami účastníka, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Zároveň účastník možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Pro uplatnění svých práv, podání stížnosti nebo v případě jakéhokoli dotazu se může účastník obrátit na správce e-mailem zaslaným na adresu dewaltpromo@magicfactory.cz.

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účastník svou účastí v kampani bez výhrad akceptuje, že kampaň je pořádána a organizována podle českého práva a že jakékoliv spory související se kampaní budou řešeny výlučně před soudy České republiky.

 

Účastí v kampani účastník potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v kampani stanovené těmito pravidly.

 

Vyplacení peněžitého plnění namísto dárku není možné. Účastník není oprávněn se domáhat výměny dárku nebo specifikování parametrů dárku.

 

Pořadatel ani organizátor rovněž neodpovídají za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí v souvislosti se svou účastí v kampani nebo s užíváním získaného dárku.

Dárky podléhají standardní zákonné záruce. Případnou reklamaci dárku může zákazník provést

v autorizovaných servisech DEWALT.

 

Pokud organizátor či tato pravidla neurčí jinak, veškerá oznámení o kampani, jejím průběhu a změnách budou realizována prostřednictvím stránek kampaně.

 

Pořadatel a organizátor neodpovídají za dočasnou nedostupnost stránek kampaně způsobenou objektivními okolnostmi, zejména vadou připojení k internetu či jiným technickým výpadkem.

 

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí účastníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této kampani je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s organizátorem. Formulář návrhu na zahájení řízení o

 

mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní

inspekce.

 

Účastník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové

stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění účastníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

 

Dotazy vztahující se ke kampani je možné směrovat na e-mail dewaltpromo@magicfactory.cz V Praze dne 24. 10. 2023